Sunday, November 21, 2021

"शोध सुखाचा"

 "मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं ?" हे ज्याचे त्याला कळले की प्रत्येकजण "काय पुण्य असले की ते मिळते ?" या प्रश्नाच्या शोधात गुंतून जातो.


पण प्रत्येकाला स्वतःच्या सुखाचा शोध घेणे हे फ़ार जड जाते. इथे प्रत्येकजण दुसरा सुखी आहे असे समजून त्याला मिळालेले सुख स्वतःला मिळायला हवे म्हणून प्रयत्न करत जातो. आणि त्या सुखाच्या मुकुटाआड दड्लेले काटे स्वतःला बोचले म्हणजे त्याच्या सुखातले वैय्यर्थ लक्षात येऊन आणखी दुस-या व्यक्तीचे सुख शोधायला लागतो. "तुझे आहे तुजपाशी" या वचनावर आमचा विश्वास नाहीच मुळी आणि त्यामुळेच अशा व्यक्तींचा सुखाचा शोध कधीही संपत नाही.


पाडगावकरांच्या "बोलगाणी" शैलीत मी असे म्हणेन की 

"आपले सुख दुःख आपल्याला कळले पाहिजे, 

आपले आयुष्य आपल्याला सुखात जगता आले पाहिजे."


- प्रा. राम प्रकाश किन्हीकर 

No comments:

Post a Comment