Friday, September 23, 2022

देवाचिये द्वारी - ७६

 


परब्रह्मासी कैची स्थिती I परी हे बोलावयाची रीती I

वेदश्रुती नेति नेति I परब्रह्मी II


ब्रह्म प्रळयावेगळे I ब्रह्म नावरूपानिराळे I

ब्रह्म कोणी येका काळे I जैसे तैसे II


करिती ब्रह्मनिरूपण I जाणती ब्रह्म संपूर्ण I

तेचि जाणावे ब्राह्मण I ब्रह्मविद II


सगळ्या वेदांनाही आणि अनेक शास्त्रांनाही "न इति" (हे नाही) असे वाटून ज्याच्या आकाराविषयीचा, रूपाविषयीचा निर्णय कधीही करता आलेला नाही असे सगळ्यांपासून वेगळे, अलिप्त, निराकार तरीही सर्वव्यावक असलेले ब्रह्म जो जाणतो तोच ब्राह्मण समजावा असे श्री समर्थ प्रतिपादन करताहेत.

 

II निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम II

II जयजय रघुवीर समर्थ II


- प्रा. राम प्रकाश किन्हीकर

(भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी शके १९४४ , दिनांक २३/०९/२०२२)

No comments:

Post a Comment