Monday, December 20, 2010

पहिला मराठी लेखन प्रयत्न.

जेव्हा मी विचार केला की या वर्षात मी एकही किलोमीटर रेल्वेने प्रवास केला नाही तेव्हा माझ्या गेल्या काही वर्षांतील प्रवासांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. थोडक्यात ही जंत्री.
मधल्या काही वर्षांची बेरीज बाकी आहे. ती झाली की पूर्ण रिपोर्ट च पेश करुयात.

वर्ष रेल्वे प्रवास किमी. एकूण प्रवास किमी. रेल्वे प्रवास टक्केवारी
१९८९ ७७९४ १३६६७ 57.03
१९९० १०९७० १८७१५ 58.62
१९९१ १२०७६ १५७११ 76.86
१९९२ ५४०७ १०१२५ 53.4
१९९३ ४६४३ ११७५१ 39.51
१९९४ ५९९३ ९५१५ 62.98
२००२ २१९३६ २६२३८ 83.6
२००३ १२८२३ १६००६ 80.11
२००४ ८१९९ १६१९२ 50.64
२००६ २३७२४ ३१०३७ 76.44
२००७ ४७६९ ८९१४ 53.5
२००८ ४४२३ ८१३४ 54.38

No comments:

Post a Comment