Wednesday, January 6, 2016

संस्कृत सुभाषिते - ४

वाचा: संस्कृत सुभाषिते - १
 संस्कृत सुभाषिते - २
 संस्कृत सुभाषिते - ३


मराठीत आपण ब-याचदा सवयीने वापरतो तो शब्द संस्कृत सुभाषितातला आहे.

" अयं निजः, परो वेती, गणना लघुचेतसाम
उदार चरितानांतुम, वसुधैव कुटुम्बकम " 

(हा माझा, हा परका अशी गणना छोट्या (कोत्या) मनाची माणसे करतात पण उदार हृदयाच्या माणसांसाठी तर हे जगच एक कुटुंब असत.)

यातला वसुधैव कुटुम्बकम हा शब्द आपण मराठीत खूपदा सवयीने वापरतो. मला या ठिकाणी माझ्या ज्ञानोबामाउलीची ओवी आठवली. 

" हे विश्वची माझे घर
ऐसी जयाची मती स्थीर
किंबहुना चराचर
आपण जाहला " 

ही ओवी मूळ संकृतातल्या सुभाषितापेक्षा गोड वाटतेय न ? त्याला माउलींचा अमृतस्पर्श झालाय म्हणून.
 



No comments:

Post a Comment